Description Rs
PUSHPANJALI 5.00
Thrukkaivenna 10.00
Deeparadhana 500.00
Full pooja 1000.00
Thrumadhuram 10.00
Palpayasam 20.00
Gopuravedi 50.00